برندگان برنامه دوم نقشینه

 

ردیف نام و نام خانوادگی      شماره تماس
1 رضا شریفی 4274 - - - 0918
2 غلامعلی رودیان 1129 - - - 0918
3 محمودی فراهانی 9078 - - - 0918
4 مریم ابراهیمی 1942 - - - 0918
5 یوسف میرزایی 6186 - - - 0918
6 علی انصاری 6104 - - - 0918
7 پرویز پارسایی 6887 - - - 0918
8 غلامعباس غفاری 4503 - - - 0918
9 سحر سمیعی 5951 - - - 0918
10 رحیمی 4244 - - - 0918

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ

اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __