رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

بدنه خودور - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بدنه خودور

 

ورق کاری در تولید بدنه خودرو بیشترین سهم را دارد. استفاده از قالب ها و ورق ها با دستگاه پرس قدرتمند باعث ایجاد سطوحی صاف و فرم هایی مطابق با طرح های سفارش داده شده می گردد. برای ساخت قطعات بدنه از رول های ورق پولادی استفاده می گردد به کمک دستگاه رول بازکن رول ها صاف شده و ورق طی عبور از میان غلتک ها به گیوتین می رود. فک پایین گیوتین ثابت بوده و فک بالا با اعمال نیروی هیدرولیک ورق را می برد و به قطعات مورد نیاز تقسیم می کند. با قرار دادن ورق داخل قالب و فرم دهی آن شکل اولیه قطعه بدست آمده و در مراحل بعد با خم کاری، سوراخ کاری و برش زواید قطعه کامل می گردد. سطح صاف، یکدست بدنه های ساخته شده خودرو مدیون قالب های دقیق می باشد. جهت زدودن چربی و زنگ آهن از سطح قطعه از محلولهای قلیایی و اسیدی استفاده کرده و جهت فعال سازی سطح قطعه جهت رنگ پذیری از محلول فسفاته استفاده می شود. ابتدا قطعات درون وان گرم شسته شده و پس از ورود به محلول قلیایی و شتسشوی مجدد درون اسید غوطه ور می شود. طی فرآیند مشابه قطعات متنوع بدنه خودرو مانند درها، صندوق عقب، در موتور، گلگیرها و یا سپر و باک و بسیاری قطعات دیگر ساخته می شود.

کلمات کلیدی: بدنه خودور- گیوتین- رول های ورق پولادی- خم کاری- سوراخ کاری – درها- صندوق عقب- در موتور - گلگیر- سپر – باک

Body cars

Rolls of steel sheet are used for body parts production

Put the sheet into the mold and forming , is Obtained the basic shape of the piece And in later stages of bending , drilling and cutting frills piece is complete.To remove grease and rust from the surface are used acidic and alkaline solution and for surface activation is used soluble phosphate for staining .At the Beginning , the parts are washed in hot tub and dipped into the acid after entering to the alkaline solution and re-wash,.During the Same process, different parts of the vehicle such as doors , trunk, engine , fuel tank and fenders or shield and tank and many other components are made

Key word: Body car – steel sheet - door- trunk- engine - fuel tank- fender - shield - tank