بافت پاپوش نوزاد

 

برای بافت پاپوش نوزاد در ابتدا 50 دانه سر می اندازیم ولی اگر بخواهیم پاپوش بزرگتر ببافیم بستگی به نسبت ساز پا دانه سر می اندازیم. در ابتدا 10 دور ساده بافی می کنیم. اگر بخواهیم پاپوش ما نقش دار باشد ابتدا  5 دور از زیر می بافیم سپس یک دور از رو می بافیم. سپس شروع به تقسیم دانه ها می کنیم ابتدا از این 50 دانه 10 دانه برای اول کار می گذاریم و 10 دونه برای آخر کار و 30 دانه وسط را تقسیم بر 5 می کنیم. ابتدا 8 دانه از زیر می بافیم و دانه 9 و 10 با هم می گیریم و دو تا رایکی می کنیم و یک دونه ژوته می دهیم (یک دانه اضافه می کنیم) دونه ها ی 1 و 2 را با هم می گیریم و 3 و 4 ساده می بافیم سپس دانه های 5 و 6با هم می گیریم و یکی می کنیم و یک دونه ژوته می کنیم. این عمل را 6 بار انجام می دهیم.

در آخر کار ژوته ها و دانه ها به این دلیل است که لبه کار جمع شود سپس لبه کار را تا می کنیم و دور پاپوش را می بافیم در پایان کار می توانیم از نخهای تزئینی هم استفاده کنیم.

Loading the player...