بازی کوشک ملاقی

 

کوشک ملاقی یکی از بازی‏های بومی و محلی است که در منطقه استان مرکزی مرسوم است. نوجوانان و جوانان روستایی در جشنهای ملی و تعطیلات نوروز این بازی را انجام می‏دهند.

کلیدواژه: کووشک معلاقی، بازی‏های بومی و محلی، استان مرکزی، تعطیلات نوروز

 

Koushak mllaghi:

      It is a local play in Markazi province. Koushak Mallaghi play at the holidays of noroz and nationals happy day by yang mans.

Kay words:  Koushak mllaghi, local play, Markazi province, holidays of noroz