رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

بازی لنگی - نمایش محتوای صدا

 

 

بازی لنگی

بازی لنگی

 

بازی لنگی 

از بازی های محلی استان مرکزی است. که دو تیم چند نفره (به طور مساوی) در زمین دایره یا مربع شکل با همدیگر بازی می کنند. با قرعه انداختن مشخص می شود کدام تیم داخل و کدام تیم بیرون زمین قرار دارد. سپس افراد تیمی که بیرون قرار داردند یکی یکی با یک پا (لی لی کنان) به افراد تیم داخل زمین حمله می کنند. اگر ست یا هرجای بدن این افراد با بدن افراد تیم داخل زمین تماس یابد. اون فرد در اصطلاح سوخته و بازنده می شود. به همین ترتیب تا آخرین نفر ادامه می یابد.

کلید واژه:

بازی محلی، بازی لنگی، استان مرکزی،


Key words:

local game, lengi game, Markazi Province