رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

بازی خرخرش - نمایش محتوای صدا

 

 

بازی خرخرش

  

   
 

   

بازی خرخرش  

 
   

نام یکی از بازی های بومی و محلی در شهر تفرش از توابع استان مرکزی بازی خرخرش است. که در گذشته به خصوص در ایام تعطیلی و فراغت از کارهای روز مره انجام می شده.

این بازی به صورت دست جمعی بوده دو داور مسابقه ملاکی را پیش خود قرار می دادند و اگر پاسخ هر گروه با آن ملاک یکی می شد آن گروه را برنده اعلام می کردند و گروه بازنده باید گروه برنده را به حکم داورها پشت خود سوار می کرد و در مسافتی که از قبل مشخص شده حمل می کردند.این بازی ها آثار روحی و جسمی فراوانی برای بازیگران داشته و منجر به نشاط همدلی آنها می شد.

واژه های کلیدی: خرخرش، بازی های بومی محلی. شهر تفرش. استان مرکزی.