بازار تاریخی اراک

 

بازار اراک که تلفیقی از معماری سنتی و مدرن است، در مرکز شهر اراک قرار دارد و با ۲ ورودى شمالى و جنوبى و ۸ گذر شرقى و غربى به محیط پیرامون خود متصل است

این بازار تاریخی که حدود 14 هکتار مساحت دارد، بیش از 2 قرن پیش همزمان با شکل‌گیرى شهر سلطان آباد (اراک کنونى) از سوى یوسف خان گرجى در دوران فتحعلى شاه قاجار ساخته شد.

معمارى این بازار برگرفته از سبک معمارى دوره قاجار و داراى طاق‌هاى گنبدى شکل آجرنماست که به صورت ضربدرى ساخته شده است.

بازار اراک از مصالحی چون سنگ، آجر و چوب که با استفاده از ملات گچ، خاک، آهک و نیز صفحاتى که از ورق‌هاى منجمد شده سرب و مس به هم متصل شده‌اند، ساخته شده است.

بازار اراک در سال 1355 و با شماره 1285 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

کلمات کلیدی :

اراک- سلطان آباد مرکز شهر - بازار- سبک - معماری - قاجار- فتحعلی شاه- طاق های گنبدی- آجر- سنگ – چوب- سرب – مس-

Market  introduction of arak-central

The market of arak that is a fusion of traditional and modern architecture is located in the city center of arak and it is connected with 2 south and north entrance and 8 western and eastern passage to surrounding area.

More than two countries ago, along with formation of city of Sultan Abad (present Arak), this historic market of approximately 14 hectares of the area was built by Joseph Khan Georgian during the region of Fathali Shah Qajar.

Architecture of this market that is a sample of architectural style of Qajar period has brick damed arches that is made in the shape of a cross.

Arak market is made from materials such as stone, brick and wood using a mortar plaster, clay, lime and the page of frozen lead and copper plates are connected.

Arak market is 1355 and 1285 the number was registered in national index.

Key word: 

Arak- city center- market- traditional- modern- Sultan Abad-material- stone- wood

Loading the player...