رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

آگامای قفقاز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آگامای قفقاز

آگامای قفقاز

 

فراوان و بزرگترین سوسمار هفتاد قله است. همچون سایر خزندگان آگاماها نیز اکتوترم هستند و انرژی آغازین خود را هر روز از آفتاب می گیرند

گونه های این خانواده قادرند رنگ خود را به سرعت تغییر دهند و با محیط استسار شوند

آگاما ها حشره خوار و گاهی گیاه خوار ندو تخمگذار هستند و 15 گونه در ایران دارند

اگاماها هنگام تنگنا خود را به مردن می زنند. و کاملا بی جان می نمایند تا از خطر در امان مانند.


کلمات کلیدی: خزندگان- سوسمار هفتاد قله - آگامای قفقاز - حشره خوار - گاهی گیاه خوار ند- تخمگذار-


AGamay Caucasus

In Haftad Gholle , Agama is abundant and largest lizards. Agamas like other reptiles are also ectotherm And its initial energy will be from the sun each day .

Species of this family are able to quickly change their color and Be camouflaged with the environment .

Agamas are insectivores and sometimes herbivores , Laying and 15 species in Iran. Agamas Pretended to die when they are at risk And absolutely pretended lifeless until avoid from such risks .

Key word: reptiles -AGamay Caucasus- insectivores – herbivores- Laying -