رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

انیمیشن پدر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انیمیشن پدر

   
 

    


 

   (پدر)

من مي كشم يه نقاشي براي بابا                              نقاشي را رنگ مي زنم رنگهاي زيبا

قناري و گل مي كشم هر دو تو باغچه                يه گلدون گل مي كشم به روي طاقچه

قناري را رنگ مي زنم پهلوي گلها                       با آوازي به من مي گه زردم و زيبا

من مي كشم يه نقاشي براي بابا                      نقاشي را رنگ مي زنم رنگهاي زيبا

نقاشي ام را مي دهم به بابا                           به من مي گه ، صد آفرين عزيز بابا