سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

انیمیشن جَنگ فرهنگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انیمیشن جَنگ فرهنگی

 

دو طایفه در حال جنگ هستند هر کس با ترفند و حیله ای طرف مقابل را نابود می کند گروه اول بطرف دشمن سنگ و تیرو نیزه می اندازد و تعدادی محدود و اندک از طرف مقابل را نابود می کند. گروه دوم بجای پرتاب سنگ و منجنیق و ... با مشورت و طراحی توطئه ای جدید تصمیم می گیرداجناس و مواد و وسایل خاصی که عمدتا ابزار و مواد مخدر هستند را پرتاب کنند گروه اول به حرکت و تصمیم آنها می خندند و هر کس بعنوان کنجکاری به سراغ مواد و وسائل پرتاب شده می روند. دیدبانان گروه دوم از گرفتن نقشه خبر داده و دستور پرتاب اجناس متنوع دیگری را می د هد. در مرحله بعد سربازان گروه اول از بین رفته یا در آستانه نابودی هستند سپاه گروه دوم پیروزمندانه بر نعش سربازان گروه اول گذشته و به پیش روی خود ادامه می دهند