رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

افسردگی مادر پس از زایمان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

افسردگی مادر پس از زایمان

مدت پادکست: 4:21


پس ازپایان استراحت بعد از زایمان،اکثر مادران دچار افسردگی،دلتنگی و تنهایی می شوند که معمولا در هفته ی اول تا دوم پس از زایمان اتفاق می افتد.از عوارض مهم دیگر این دوره،خستگی،مشکل تمرکز فکر،افکار بی ربط،زودرنجی،اضطراب،ترس بی دلیل،کم اشتهایی،استرس،بی خوابی،نگرانی از وضعیت اندام، بی توجه شدن به وضع ظاهر،بزرگ کردن مشکلات واحساس منفی نسبت به همسر داشتن است. اضافه بر این احساسات،اکثرمادران به توانایی مادری خودوموفق بودن دررشد وپرورش نوزادشک می کنندودراین هنگام ناامیدومایوس می شوندونسبت به نوزاد احساسات منفی نشان می دهند.به این ترتیب مادر خود را سرزنش کرده و احساس گناه می کند.این مشکلات پس از زایمان عادی می باشد ومادران خودرادربرابرتغییرات زودهنگام بسیاری می بینند که کنارآمدن بااین مسائل سخت وطاقت فرسا است.

باید توجه داشت که افسرده شدن مادر ،ضعف قدرت بدنی رادر مقابل مشکلات و تغییرات ناگهانی نشان می دهد.اکثرمادران کوشش می کنند که طبق برنامه های قبل از زایمان عمل کرده وبه روال سابق زندگی کنند.بعضی دیگرازمادران هم وظیفه سنگین مادری رابه بهترین شکل انجام می دهندواین امربسیاردشوار است.

مادرباید به قدرت بدنی و تغییرات بدن خود توجه کند و بیشتر از توان خود، انتظار نداشته باشد.احساس افسردگی و تنهایی به تغییرات شیمیایی وتغییرات هورمون هابستگی دارد .ازعوامل دیگر افسردگی مادر ،بی خوابی وبیدارماندن شبانه برای رسیدگی به نوزاد می باشد.


تاثیر مشکلات اجتماعی و شخصیتی مادر بر افسردگی

مشکلات اجتماعی وشخصیتی مادر برافسردگی بعداززایمان اثردارد.مخصوصا مادرانی که فعالیت اجتماعی وشغل مهمی درجامعه داشته اند.این مادران پس از زایمان تامدتی شغل خود را ازدست می دهند و این اتفاق باعث تغییر رفتار مادر می شود.


نکاتی برای جلوگیری ازافسردگی یاکاهش آن

 1. درانجمن ها وکانون هایی که زنان درآن جارفت وآمد می کنند ،مانند سازمان وکانون حمایت اززنان شرکت کنید.
 2. بعداززایمان ،نوزاد را درکنارخود نگهداری کرده و اتاق نوزاد رااز اتاق خود جدا نکنید.
 3. ازمرخصی زایمان،به نحواحسن استفاده کنید وبرای بازگشت به کارهای اجتماعی عجول نباشید.
 4. درهفته چندساعت رابه تفریح وسرگرمی بپردازید و این زمان رابه سرگرمی هایی مانند ورزش،قدم زدن درپارک وکارهای مورد علاقه تان اختصاص دهیدوبدانیدکه این حق شماست.
 5. هرگاه که وقت آزاددارید وبرای پذیرایی ازمهمان آمادگی دارید،مهمان دعوت کنید همچنین دراین دوره به خودتان ،نوزاد وهمسرتان توجه داشته باشید.
 6. ورزش کردن رابه فراموشی نسپارید .حداقل روزی نیم ساعت ورزش کنید؛حتی می توانید درپارک در حالیکه نوزادتان را دربغل دارید،پیاده روی کنید.
 7. وظایف خانه؛مانندتمیزکردن منزل وشستن ظرف رابه همسرتان واگذارکنید.یک خانه نامنظم ونامرتب واتاق درهم ریخته شمارا عصبی می کند. این نوع احساس درمادران جوان، به خصوص پس اززایمان بیشتر می شود و دیدن ظرف در ظرفشویی یا لباس کثیف آن هاراعصبانی می کند، دراین موقعیت زمانی می توانید از کمک نزدیکان یا دوستانی که می خواهند به شما کمک کنند استقبال کنید.
 8. خوب غذابخورید،غذای مقوی وسالم،حتی اگر اشتها ندارید.
 9. لباس وموهای خودرامرتب کنید تا از دیدن خوددرآینه احساس خوبی داشته باشید.
 10. به نوزاد خودبه دفعات زیاد شیربدهید وازآرامشی که هورمون هابه شمامی دهند لذت ببرید.
 11. خواب خود را باخواب نوزاد تنظیم کنید.دراین زمان نباید وقتی نوزاد خوابیده به کارهای دیگر مشغول شوید؛بلکه استراحت کنیدچون هیچ کاری مهم تر ازرسیدگی به نوزاد ومراقبت ازخودتان وجودندارد.

 

" در نگاه بیشتر ببینید "