رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

آش ابودردا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آش ابودردا

مدت پادکست: 0:58

آش ابودردا  از نظرمواد و طرز پخت همان آش رشته معمولی است که با نیت و مراسم ویژه ای پخته می شود. این آش به نیت درخواست شفا برای بیماران و یا به عنوان نذری برای سلامتی افراد خانواده در آخرین چهارشنبه ماه صفر  پخته می شود.معمولا مراسم رشته بری یعنی درست کردن رشته از خمیر با مراسمی خاص و دعا و استغاثه به درگاه خداوند بوده که همه در آن شرکت می کردند .ضمن آماده کردن رشته گلوله هایی با آدمک های از خمیر  می ساختند  و به نیت تک تک افراد خانواده در اش می ریختند و پس از پختن از آش خارج کرده و بروی بام می ریختند که خوراک پرندگان شود و یا در اب می ریختند که ماهیان بخورند  و این به نیت خارج ساختن بیماری و باقیماندن سلامتی و خوشی بود سپس مقداري‌از آش‌را به‌بيمار مى‌خوراندند و بقیه را بین همسایه ها و فقرا تقسیم می کردند و سهمی نیز به خانواده و بیماران مورد نظر می دادند. اين‌آش‌را به‌طور انفرادي‌يا جمعى با شركت‌گروهى‌از زنان‌و دختران‌براي‌«رفع‌مرض‌مزمن‌» و شفاي‌درد و بيماري‌و برآمدن‌مراد و حاجت‌مى‌پزند.

در فرهنگ‌ عامة ايران‌ آش‌ ابودردا را به‌ نامهاي‌ ديگري‌، مانند آش‌ بيمار، آش‌ عمودرد يا آش‌ عمودردا، آش‌ سلامتى‌، آش‌ هَوْدَرْده‌= هفت‌ درده‌آش‌ ابودرده‌ نيز  مى‌نامند.

اطلاق‌ نام‌ هفت‌ درده‌ ناميدن‌ آن،‌ احياناً به‌ سبب‌ خاصيت‌ و تأثيرش‌ در شفادهندگى‌ درد های مختلف‌بوده‌است‌.

هنگام‌پختن‌آش‌هر زنى‌كه‌حاجت یا بیماری داشت  براي‌برآورده‌شدن‌حاجتش آش‌را هم‌مى‌زد.  ساختن‌آدمك‌خميري‌ِ شبيه‌بيمار و انداختن‌آن‌به‌آب‌روان‌مبتنى‌بر اين‌باور است‌كه‌درد و ناخوشى‌و قضا و بلا را كه‌به‌آدمك‌منتقل‌شده‌، به‌آب‌بيفكنند و از جان‌و خانه‌دور كنند. در پنداشت‌عامة مردم‌نذر كردن‌آش‌ابودردا و پختن‌و خيرات‌كردن‌آن‌براي‌صاحب‌نذر و خورندگان‌آش‌، تندرستى‌، نيرومندي‌و باروري‌مى‌آورد و برآورندة حاجات‌و نيازهاست‌. بيماران‌را شفا مى‌دهد و بخت‌بسته‌را مى‌گشايد. برخى‌باور دارند كه‌هر دردي‌در هر عضوي‌از بدن‌خود داشته‌باشند، با خوردن‌همان‌عضو از آدمك‌خميري‌درد آن‌عضو بدنشان‌شفا مى‌يابد.

 

" در نگاه بیشتر ببینید "