رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

استاد جلال الدین موسوی آشتیانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

استاد جلال الدین موسوی آشتیانی

 

آشتیان در سال 1304 نوزادی را به خود دید که شاید نمی دانست در آینده او از بزرگترین فیلسوفان و قرآن پژوهان ایران زمین خواهد شد. استاد جلال الدین موسوی آشتیانی در سال 1323به تشویق و راهنمایی روحانی آشتیان و با حمایت مادرش جهت تکمیل تحصیلات به دارالعلم قم مهاجرت نمود و در خدمت مرحوم صدوقی به تحصیل علم پرداخت ,در سال 1336 برای تکمیل علوم راهی نجف شد .

آشتیانی برای احیاء فلسفه و عرفان اسلامی به بازسازی متون فلسفی و عرفانی پرداخت. استاد آشتیانی در مهرماه 1338 هجری شمسی تدریس خود را در دانشکده مشهد آغاز و در آخر سال 1348 هجری شمسی به احراز رتبه استادی نائل شد. او به تشویق پروفسور هانری کربن به تصحیح و انتشار نسخهای خطی تخصصی فلسفه اقدام کرد.جلال الدین آشتیانی سرانجام در فروردین 1384در سن 80 سالگی در گذشت .

کلمات کلیدی:

ایران- آشتیان- استاد جلال الدین موسوی آشتیانی– مرحوم صدوقی- دارالعلم- فلسفه– عرفان- نسخهای خطی


Ashtian saw newborn in 1304. Maybe did not know, in future he will be one of the greatest philosophers and scholars of the Quran in iran. Jalal aldin Mousavi Ashtiani in 1323 to encourage and spiritual guidance of ashtian and his mother's support to complete his education, he moved to Qom Dar-alelm. He studied with Deceased Sadoughi and to complete his science he went to najaf

Ashtiani to revive Islamic philosophy and mysticism ,he restructured philosophical and mystical texts. Professor Ashtiani began his teaching in Mashhad Faculty in mehr 1338 Hijri. At the end of the year 1348 achieved the rank of professor. he began to correct and publish Professional philosophy manuscripts ,with encourage of professor henry corbin. Eventually, in Farvardin 1384, Jalal aldin Mousavi Ashtiani died at the age of 80

Key word

Ashtian- Jalal aldin Mousavi Ashtiani- Islamic philosophy-mysticism