اسامی برندگان چهارسوق همدلی شهر مهاجران

نام برنامه : چهارسوق همدلی
  • فروغ ایرانی
  • علیرضا عزیز محمدی
  • علی رحمتی نژاد
  • سید ابراهیم سیدی
  • علی سلیمانی
  • ایمان قاری
  • حامد جدولی

 

توضیحات :

 

اسامی برندگان  مسابقه چهارسوق همدلی مورخ 1 دی ماه 94 مربوط به شهر مهاجراناشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __