اسامی برندگان همگام با ورزش

 

برنــدگـان بــرنامـه همـگام با ورزش

ردیف

نام و نام خانوادگـی

نام شهر/روستا

شـماره تماس

1 سید مهراب مهر آبادی اراک 9391  - - - 0930
2 محمود حسامی کرمی کرج 4536  - - - 0938
3 حمید گودرزی اراک 2870  - - - 0918
4 سمانه کاظمی اراک 2505  - - - 0918
5 سودابه عسگری اراک 1058  - - - 0918
6 محمد حسین آستانه اراک 8378  - - - 0916
       

 

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __