رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۸

اسامی برندگان مسابقه پیامکی «به نشانی دوست» - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اسامی برندگان مسابقه پیامکی «به نشانی دوست»


 

اسامی برندگان مسابقه پیامکی «به نشانی دوست»

ویژه هفته بسیجنام و نام خانوادگی

شهر/روستا
1-
حمید فضلی
0400 --- 09382-
فاطمه عزیزی
9873 --- 09193-
سمیه جودکی
3820 --- 09184-
حمید گودرزی
2870 --- 09185-
مهدی ابراهیمی
4331 --- 09186-
محمد مهدی مجیدی
6056 --- 09357-
محمد مختاری
0445 --- 09188-
ابراهیم شعبانی
6926 --- 09189-
محمد رضا اسفندانی
2545 --- 091010-
علی جوهر زاده
7752 --- 093611-
ابوالقاسم عسگری
1805 --- 091812-
مریم فیروز
4104 --- 091813-
قهیمه رحیمی
6197 --- 091814-
نسرین نوروزی
1776 --- 093615-
مریم امیر جی
2334 --- 091816-
ابراهیم شیخی
1674 --- 091817-
مهدی یادگاری
5751 --- 0918اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

               
    __   __   __   __   __   __