اسامی برندگان مسابقه ترنج - شهریور ماه 94

 

اسامی برندگان مسابقه ترنج در برنامه ایستگاه جوانی - شهریور ماه 94

______________________________________________________________

  1. ابوالفضل یساولی

  2. علیرضا قدیری

  3. مهدی صالحی

  4. عارفه حبیبی

  5. مرضیه نعمتی

  6. خانم نعمتی

  7. زهرا اردهی

  8. امین محمدی

  9. مجید کرمی