رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

اختراع فیل آهن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اختراع فیل آهن

مدت ویدئو : 1:28

گاو آهن های قدیمی کنار گذاشته شدند و ابزارهای جدید جایگزین آن می شود فیل آهن در یک کارگاه کوچک توسط حمیدرضا نجفی اختراع شد. این اختراع که در کشاورزی و خاک ورزی حفاظتی کاربرد دارد روی هر نوع تراکتور سبُک 3 و 4 سیلندری نصب می شود.

اکنون بیش از 90 درصد تراکتورهای کشاورزی از نوع سبک است که تاکنون ابزاری برای خاکورزی حفاظتی برای آنها ساخته نشده بود. این خاکورز هزینه های کشاورز را 30% کاهش می دهد. فرصتی برای کشاورزی بهینه در بیش از 10 میلیون هکتار زمین کشاورزی کشور توسط این دستگاه فراهم شده است. نجفی که اختراعش را فیل آهن یا همان گاو آهن ارتقاء یافته نامگذاری کرده، فیل آهنش را به شماره 81716 در سازمان ثبت اختراعات و ابتکارات کشور ثبت کرده است.

کلمات کلیدی: کشاورزی– کشاورزی و خاک ورزی حفاظتی– تراکتور – ترکتور سبک – گاوآهن– فیل آهن– حمیدرضا نجفی

 

     

  " در نگاه بیشتر ببینید "