«سلام بانو»

 

«سلام بانو» عنوان برنامه تلویزیونی شبکه آفتاب است که روزهای فرد هفته با معرفی همسران و مادران جانبازان موفق و نمونه استان مرکزی با بینندگان شبکه همراه استاشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

               
    __   __   __   __   __   __