1  عبدالرحمن بن عبد رب الانصاری الخزرجی    46  شبیب مولی حرث بن سریع همدانی جابری
2 نعیم بن عجلان انصاری خزرجی 47 عمرو بن جناده
3 عمران بن کعب بن حارث الاشجعی 48 عبدالله بن عمیر
4 قاسط بن زهیر بن حرث تغلبی 49 ام وهب، همسر عبدالله بن عمیر
5 کردوس بن زهیر بن حرث تغلبی 50 عبدالله بن یزید بن ثبیط
6 کنانة بن عتیق تغلبی 51 مالک بن عبدالله بن سریع
7 زاهربن عمرو کندی 52 سیف بن حارث بن سریع جابری
8 حارث بن امرو القیس کندی 53 عبدالله بن عروة بن حِراق غفاری
9 یزید بن ثبیط عبدی بصری 54 عبدالرحمن بن عروة بن حراق غفاری
10 عامر بن مسلم عبدی بصری 55 عمرو بن خالد اسدی صیداوی
11 سالم مولی عامر بن مسلم عبدی 56 جنادة بن حرث مذحجی مرادی کوفی
12 سیف بن مالک عبدی بصری 57 سعد مولی عمرو بن خالد اسدی صیداوی
13 حباب بن عامر بن کعب بن تمیمی 58 جابر بن حارث سلمانی
14 نعمان بن عمرو الراسبی 59 مجمع بن عبدالله العائذی
15 حُلاس بن عمرو ازدی راسبی 60 سعد بن حارث انصاری عجلانی
16 عمار بن سلامة دالانی 61 ابو الحتوف بن حارث انصاری عجلانی
17 جابر بن حجاج مولی عامر 62 مسلم بن عو سجه اسدی
18 مسعود بن حجاج 63 مُجمع بن زیاد بن عمرو جهنی
19 عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج 64 عباد بن مهاجر بن ابی مهاجر جهنی
20 جبلة بن علی شیبانی 65 عقبة بن صلت جهنی
21 عبیدالله بن یزید ثبیط 66 وهب بن عبدالله بن عمیر حباب الکلبی
22 زهیر بن بشر خثعمی 67 ابوالشعثاء کندی
23 ادهم بن امیه 68 حبیب بن مظاهر اسدی
24 عمار بن حسان بن شریح طایی 69 حرّ بن یزید ریاحی تمیمی
25 عمر بن ضبیعة بن قیس بن ثعلبة ضبعی تیمی 70 سعید بن عبدالله حنفی
26 مسلم بن کثیر اعرج ازدی کوفی 71 ابو ثمامة، عمرو الصائدی
27 زهیر بن سلیم ازدی 72 سلمان بن مضارب بن قیس انماری بجلی
28 رافع بن عبدالله مولی مسلم ازدی 73 زهیر بن قین قیس انماری بجلی
29 جندب بن حجر کندی خولانی 74 عمرو بن قرظه خزرجی انصاری کوفی
30 جنادة بن کعب بن الحرث انصاری خزرجی 75 نافع بن هلال الجملی
31 قاسم بن بشر ازدی 76 واضح ترکی
32 جوین بن مالک من قیس بن ثعلبة 77 اسلم بن عمرو
33 امیة بن سعد بن زید طائی 78 بُریر بن خضیر همدانی کوفی
34 زهیر بن خثعمی 79 حنظلة بن سعد شبامی
35 عبدالله بن بشر خثعمی 80 عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی
36 بشر بن عمرو حضرمی 81 شوذب بن عبدالله
37 حجاج بن بدر سعدی تمیمی بصری 82 عابس بن ابی شبیب شاکری
38 عائذ بن مجمع بن عبدالله عائذی 83 جَون بن حوی مولی ابی ذر الغفاری
39 قارب بن عبدالله دئلی 84 انس بن حرث کاهلی اسدی
40 منحج بن سهم 85 حجاج بن مسروق جعفی مذحجی
41 سعد بن حرث مولی علی بن ابی طالب 86 ضرغامة بن مالک تغلبی
42 نصر بن ابی نیزر حبشی مدنی 87 عمر بن عبدالله الجندعی
43 حبشی بن قیس نهمی 88 ابو عمرو نهشلی
44 حارث بن نبهان 89 سوید بن عمرو
45

سالم بن عمرو

   

 

 

رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.