مسابقه پیامکی ثقلین:

 سوال مسابقه پیامکی ثقلین روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان (25  تیر 94)

 

-   بر اساس آیــه 109 ســوره طــه ، شفاعت شامـل چــه کســانـــی مـــی شود؟ 

 

  • گزینه اول: شفاعت شامل کسانی می شود که خدای متعال اجازه داده باشد و از گفتارش راضی باشد.
  • گزینه دوم: فقط شامل کسی می شود که خداوند متعال از گفتارش راضی باشد.
  • گزینه سوم: شامل کسانی که خداوند اعمالشان را پذیرفته باشد و از آنها راضی باشد.

 

لطفا گزینه صحیح را به 30000861 پیامک کنید

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

اسامی برنـدگان هـر روز ماه مبـارک رمضان

 

ردیف روزهای رمضان نام و نام خانوادگی
1 اول رمضان معصومه پرخاش
2 دوم رمضان -
3 سوم رمضان خدیجه مصلحی
4 چهارم رمضان مریم کاشانی نژاد اراک
5 پنجم رمضان منصوره اوستی
6 ششم  رمضان مرتضی کریمی دلیجان
7 هفتم  رمضان فتح اله مظاهری از روستای راهزان
8 هشتم رمضان گلنار صنعتی
9 نهم  رمضان -
10 دهم  رمضان زهرا مدبری - از اراک
11 یازدهم رمضان علی اصغر والی بیگی
12 دوازدهم رمضان فرزانه قربانی
13 سیزدهم رمضان علی باغ قلکی
14 چهاردهم رمضان عزت اله کرمی از شازند
15 پانزدهم رمضان فاطمه سالاری از اراک
16 شانزدهم رمضان -
17 هفدهم رمضان فاطمه جاجعلی از راوه
18 هجدهم رمضان صالح مرادی پور از فراهان
19 نوزدهم رمضان اکرم عرب از توره