جدول پخش برنامه های تبلیغاتی

نامزدهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان مرکزی از شبکه آفتاب

 

سیــمای آفتــاب :

ردیف

روز

تاریخ

ساعت پخش: 17:30

ساعت پخش: 22:30

1

شنبه

1394/11/24

جناب آقای احمد محسنی گرکانی

جناب آقای سید جواد موسوی

2

یکشنبه

1394/11/25

جناب آقای احمد دانش زاده مومن

-

3

دوشنبه

1394/11/26

جناب آقای کاظم سپاسی آشتیانی

جناب آقای محسن محمدی عراقی (اراکی)

4

سه شنبه

1394/11/27

جناب آقای محسن محمدی عراقی (اراکی)

-

5

چهارشنبه

1394/11/28

جناب آقای سید جواد موسوی

جناب آقای کاظم سپاسی آشتیانی

6

جمعه

1394/11/30

جناب آقای احمد محسنی گرکانی

-

7

شنبه

1394/12/01

جناب آقای احمد دانش زاده مومن

-

8

یکشنبه

1394/12/02

جناب آقای کاظم سپاسی آشتیانی

-

9

دوشنبه

1394/12/03

-

جناب آقای احمد دانش زاده مومن

10

سه شنبه

1394/12/04

جناب آقای محسن محمدی عراقی (اراکی)

-

11

چهار شنبه

1394/12/05

جناب آقای سید جواد موسوی

جناب آقای احمد محسنی گرکانی

 

*********************************************

صــدای آفتــاب :

ردیف

روز

تاریخ

ساعت پخش 10:00

ساعت پخش   17:00

1

جمعه

1394/11/23

جناب آقای سید جواد موسوی

جناب آقای احمد دانش زاده مومن

2

شنبه

1394/11/24

-

جناب آقای احمد محسنی گرکانی

3

یکشنبه

1394/11/25

جناب آقای محسن محمدی عراقی (اراکی)

جناب آقای کاظم سپاسی آشتیانی

4

دوشنبه

1394/11/26

-

جناب آقای محسن محمدی عراقی (اراکی)

5

سه شنبه

1394/11/27

جناب آقای کاظم سپاسی آشتیانی

جناب آقای سید جواد موسوی

6

چهارشنبه

1394/11/28

-

جناب آقای احمد دانش زاده مومن

7

پنجشنبه

1394/11/29

جناب آقای احمد محسنی گرکانی

جناب آقای احمد محسنی گرکانی

8

جمعه

1394/11/30

-

جناب آقای کاظم سپاسی آشتیانی

9

شنبه

1394/12/01

جناب آقای احمد دانش زاده مومن

جناب آقای محسن محمدی عراقی (اراکی)

10

یکشنبه

1394/12/02

-

جناب آقای سید جواد موسوی

 

سوم خردادماه سالروز حماسه همیشه تاریخ ایران ،آزادی خرمشهر است
 یک نکته پیرامون حضرت خدیجه (س)
احکام خوردن و آشامیدن - قسمت سوم
احکام خوردن و آشامیدن قسمت اول